Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11…

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2005 ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật Cán bộ, Công chức ngày 13…

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề…

05 29, 2015 12
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục nghề…

Thông báo về việc triệu tập Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn tham…

05 29, 2015 74
Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trong việc triển khai các công…